หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิ

วันที่  20  มกราคม   2559  เวลา  09.30 น.  นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์  ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง  เป็นผู้กล่าวรายงานการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน
รักษาป่าและแก้ไขปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กิจกรรมอบรมพัฒนาเสริมสร้าง
ความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน รุ่นที่ 2 ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปีของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ปี 2559  รุ่นที่  2  ระหว่างวันที่   20 - 22  มกราคม  2559 โดย
นายศุภศิษฎ์ หล้ากอง นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด
แม่สะเรียง อัยการจังหวัดแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 (ค่ายเทพสิงห์)
เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337  เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง  เครือข่ายราษฎร
อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) 7 หมู่บ้าน เครือข่ายฟื้นฟูวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำยวมและสาละวิน
เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคสนามในสังกัด ผู้นำชุมชนและภาคประชาชน จำนวน 100 คน
เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

 

Copyright 2011
www.fca16mr.com