เดือน : พ.ศ. :

รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2563

พิมพ์เมื่อ : 06 ธันวาคม 2563 เวลา : 05:10:23 น.

ลุ่มน้ำของ

มิเตอร์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
หน่วยจัดการต้นน้ำปางมะผ้า - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักฯหน่วยปฏิบัติกา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักฯหน่วยปฏิบัติกา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สวนป่าห้วยโป่ง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สวนห้วยผา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สวนป่าลุ่มน้ำลาง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สวนป่าห้วยแม่มาด - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สวนป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สวนป่าห้วยเรืออ่อน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สวนป่าทุงพร้าว-ห้วยแม่ปาน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการปรับปรุงป่าฯป่าแม่ยวมฝั้งซ้ายแปลง 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการปรับปรุงป่าฯป่าแม่ยวมฝั้งซ้ายแปลง 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการปรับปรุงป่าฯป่าแม่ปายฝั่งขวาตอนล่าง 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการปรับปรุงป่าฯป่าแม่ยวมฝั่งขวาตอนล่าง 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการพัฒนาพื้นที่บ้านม่อนตะแลง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่บ้านในสอย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่าน้ำริน-แม่อูมอง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ลุ่มน้ำแม่น้ำปายตอนบน

มิเตอร์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
สถานีควบคุมไฟป่าปางตองฯ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สถานีควบคุมไฟป่าปางมะผ้า - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ลุ่มน้ำแม่น้ำปายตอนล่าง

มิเตอร์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
วนอุทยานผาหินตั้ง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปางตอง 1 (ห้วยมะเ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปางตอง 2 (ปางอุ๋ง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปางตอง 3 (หมอกจำแ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปางตอง 4 (พระตำหน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวแบบธรรมชาติต - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระรา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระรา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระรา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักฯหน่วยปฏิบัติกา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ศูนย์วิจัยป่าสักนวมินทรราชินี - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ดอยกิ่วลม จังหว - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ห้วยช่างเหล็ก จ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่เฉพาะจังหวั - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอั - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สถานีควบคุมไฟป่าแม่ฮ่องสอน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสันปันแดน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สถานีทวนสัญญานวิทยุสื่อสารจิกจ้อง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่าชั่วคราวแม่นะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่าสบสา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่าแม่นาเติง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่าแพมบก - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ปางมะผ้า - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่ากึ๊ดสามสิบ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่าแม่สุยะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่าปางหมู - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่าหนองขาว - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สวนรุกขชาติดอยหมากหินหอม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สวนรุกขชาติโป่งแข่ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ลุ่มน้ำแม่สา

มิเตอร์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ลุ่มน้ำแม่สะมาด

มิเตอร์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ลุ่มน้ำแม่สุรินทร์

มิเตอร์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
วนอุทยานน้ำตกไม้ซางหนาม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สถานีควบคุมไฟป่าแม่สุรินทร์ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สวนรุกขชาติแม่สุริน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ลุ่มน้ำยวมตอนบน

มิเตอร์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
วนอุทยานทุ่งบัวตอง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
วนอุทยานน้ำตกแม่ยวมหลวง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ลาน้อย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ตา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ลุ่มน้ำแม่ลาหลวง

มิเตอร์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ลุ่มน้ำยวมตอนล่าง

มิเตอร์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
อุทยานแห่งชาติสาละวิน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
วนอุทยานแก้วโกมล - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
วนอุทยานน้ำตกกลอโค๊ะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
วนอุทยานน้ำตกห้วยแม่แสด - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยจัดการต้นน้ำแม่น้ำยวม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ ดอยขุนยวม จังหว - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่เฉพาะจังหวั - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านทุ่งป่าคา จ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ลุ่มน้ำแม่แงะ

มิเตอร์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ลุ่มน้ำสาละวินตอนบน

มิเตอร์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
วนอุทยานไม้สักใหญ่ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่าแม่เหลอ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่าโพซอ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่าอมเป - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยป่าเป้า - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่าแม่สอง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่ากองสุม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่าแม่แต๊ะหลวง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่าชั่วคราวนอปานา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่าชั่วคราวผาแดง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ยวมฝั่งขวา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยหินเหล็กไฟ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยแม่สุ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่าแม่กู่ป๊ะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่าแม่ลางิ้ว - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยเวียงหล้า - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่าประตูเมือง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยทรายขาว - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่าห้วยต้นนุ่น - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่าชั่วคราวห้วยผาบาท - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่านาหัวแหลม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
จุดสกัดห้วยส้าน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
จุดสกัดห้วยส้าน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยพิทักษ์ป่าสบแงะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ลุ่มน้ำแม่สะเรียง

มิเตอร์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
วนอุทยานน้ำตกแม่สวรรค์น้อย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สถานีควบคุมไฟป่าแม่สะเรียง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สวนรุกขชาติห้วยชมภู - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ลุ่มน้ำแม่ริด

มิเตอร์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
วนอุทยานถ้ำธาราลอด - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ลุ่มน้ำแม่เงา

มิเตอร์ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
อุทยานแห่งชาติแม่เงา - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านเลโค๊ะ จังห - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านทีชะ จังหวั - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่คะตวน จั - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ บ้านจือทะ-สบโขง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่เฉพาะจังหวั - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในเขตพื้นที่เฉพาะจังหวั - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -