หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

ประวัติและความเป็นมา

            เมื่อ พ.ศ.2439  สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง  (รัชกาลที่  5)  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  ให้สถาปนากรมป่าไม้ขึ้น  เมื่อวันที่  18  กันยายน  2439  ซึ่งมี  Mr. H. Slade  เป็นเจ้ากรมป่าไม้คนแรกจึงนับว่าเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่เกี่ยวกับการพัฒนากิจการด้านป่าไม้ตามลำดับ  มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาการอนุญาตทำไม้สัก  การกำหนดขนาดไม้ที่จะตัดฟัน  เพื่อควบคุมการทำไม้สักโดยเฉพาะ  ซึ่งที่ทำการป่าไม้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่  (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  16 ) และได้มีการจัดตั้งสาขาระดับป่าไม้ภาคขึ้นที่ลำปาง และนครสวรรค์ และเมื่อวันที่  28  เมษายน  2467  กรมป่าไม้ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นกรม  ที่มีอธิบดีเป็นหัวหน้า  โดยมีพระราชองค์การประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2467  ให้พระยาดรุพันพิทักษ์  เป็นอธิบดีคนแรก  และปี พ.ศ.2474  ได้จัดตั้งป่าไม้ภาคยวมขึ้น (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของป่าไม้เขตแม่สะเรียง) พ.ศ.2495  โดยมีหลวงประกอบวนกิจ  ดำรงตำแหน่งเป็นป่าไม้ภาคยวมคนแรก 
 
 
 
พระยาดรุพันพิทักษ์ อธีบดีกรมป่าไม้คนแรก
 
          ปี  พ.ศ.2484  กรมป่าไม้ได้มีการปรับปรุงส่วนราชการโดยเปลี่ยนชื่อป่าไม้ภาคให้เป็นป่าไม้เขต โดยมีอำนาจในการควบคุมบังคับบัญชาป่าไม้   ยังป่าไม้จังหวัดและป่าไม้อำเภอ  จึงทำให้ป่าไม้ภาคยวมเปลี่ยนเป็นป่าไม้เขตแม่สะเรียง  และเมื่อปี พ.ศ.2495  นายโพธิ์  คงชนะ  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งป่าไม้เขตแม่สะเรียงเป็นคนแรก ต่อมา พ.ศ.2545  ได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง  กรม  และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของกรมป่าไม้ขึ้นใหม่  สำนักงานป่าไม้เขตแม่สะเรียงจึงได้เปลี่ยนเป็นสำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่  17  สังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  และปี พ.ศ.2548 ได้มีการปรับปรุงส่วนราชการของกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  อีกครั้งหนึ่ง  โดยให้สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่  17  ไปสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  16  เชียงใหม่  และได้เปลี่ยนชื่อเป็น  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่  16  สาขาแม่สะเรียง จนถึงปัจจุบัน
 
 
 
         ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  ในลักษณะงานสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า  งานอุทยานแห่งชาติ  งานอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร  งานจัดการไฟป่า  และงานป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  นอกจากนี้ยังสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย  เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร  ความหลากหลายทางชีวภาพ  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และงานด้านกิจกรรมชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์  รวมทั้งยังปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ :17 ส.ค. 54 เวลา 11:07:28 น.    
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : 17844    
Copyright 2011
www.fca16mr.com