หน้าแรก ความเป็นมา วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ติดต่อเรา
สวัสดี Guest ...
User Name :
Password :
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

        

 

ประวัติความเป็นมาของอุทยานแห่งชาติแม่เงา

      สืบเนื่องจากการสำรวจพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่โถเพิ่มเติมพบว่าพื้นที่ป่าในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งอยู่ติดกัน ยังมีสภาพสมบรูณ์เหมาะสม  ที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งใหม่  จึงได้รายงานผลการสำรวจเสนอกรมป่าไม้ทราบ  กรมป่าไม้ได้มีคำสั่งให้สำรวจเพิ่มเติมในพื้นที่ป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ป่าท่าสองยาง  จังหวัดตากและป่าอมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่  และมีมติในการประชุมคณะกรรมการ อุทยานแห่งชาติ   ครั้งที่ 2/2538วันที่ 18พฤษภาคม 2538 เห็นชอบให้จัดตั้งผืนป่าดั่งกล่าว เนื้อที่ประมาณ 257,650 ไร่   เป็นอุทยานแห่งชาติ  ชื่อว่า“อุทยานแห่งชาติแม่เงา”  ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนของการจัดทำแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินให้เป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป

ที่ตั้งและอาณาเขต 

      อุทยานแห่งชาติแม่เงา  ตั้งอยู่ข้างลำน้ำเงา  ซึ่งเป็นแนวเขตระหว่าง  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และอำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก  ในท้องที่บ้านแม่เงา  หมู่ที่  8  ตำบลแม่สวด  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมท้องที่ตำบลแม่สวด  อำเภอสบเมย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และตำบลแม่วะหลวง  อำเภอท่าสองยาง  จังหวัดตาก

      ทิศเหนือ                     ติดต่อกับ                      ลำน้ำแม่ริด

      ทิศใต้                         ติดต่อกับ                      ลำน้ำแม่โขง

      ทิศตะวันออก               ติดต่อกับ                      เขตอำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

      ทิศตะวันตก                 ติดต่อกับ                      แม่น้ำยวม

การเดินทาง

       สามารถใช้ได้  2  เส้นทาง  คือ

      1.จากกรุงเทพ –อำเภอแม่สอด แล้วเดินทางต่อตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  105  (แม่สอด-แม่สะเรียง)  ถึงบ้านแม่เงาซึ่งเป็นปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติแม่เงา ระยะทาง 190กิโลเมตร  แล้วเลี้ยวขวาตามถนนคอนกรีตถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เงา  ระยะทาง  4  กิโลเมตร

      2.  จากกรุงเทพ –จังหวัดเชียงใหม่ แล้วเดินทางต่อตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่-แม่สะเรียง) ถึงอำเภอแม่สะเรียง (บ้านจอมแจ้ง) ระยะทาง 191 กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ถึงบ้านแม่เงา ระยะทาง 40 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายตามถนนคอนกรีตเข้าสู้ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เงา ระยะทาง 4กิโลเมตร

หมายเหตุ มีรถสองแถวสีส้ม ,วิ่งระหว่างแม่สะเรียง-แม่สอดผ่าน (ปากทางเข้าอุทยานบ้านแม่เงา)

      นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานฯ  มีรูปแบบการท่องเที่ยวทั้งแบบไป-กลับ  และแบบพักค้างแรม  ซึ่งเฉลี่ยประมาณ  1  คืน  ส่วนใหญ่เป็นการมาเยือนเป็นครั้งแรก  ลักษณะของกลุ่มเดินทางจะเป็นกลุ่มครอบครัว  กลุ่มเพื่อน  กลุ่มคณะ  ขนาดกลุ่มอยู่ระหว่าง 5-10  คน  วัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมนันทนาการ  โดยกิจกรรมหลักที่ประกอบในอุทยานฯ  คือ

                (1)  ชม/เล่นน้ำเงา                                          (4)  ตั้งแค้มป์พักแร

                (2)  ถ่ายภาพ                                                 (5)  เดินศึกษาธรรมชาติ

                (3)  พักผ่อนในบรรยากาศที่สงบ                         (6)  ล่องแพไม้ไผ่

                (7)  กิจกรรมดูนก                                            (8)  กิจกรรมเดินป่าระยะไกล

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ  มีรายละเอียดดังนี้

1. บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เงา   เป็นป่าไม้สักธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำเงา ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงาม  เป็นพื้นที่นันทนาการ ขนาดพื้นที่ประมาณ 5ไร่เหมาะสำหรับกิจกรรมปิกนิก,กางเต็นท์

2. แม่น้ำเงา  มีต้นกำเนิดจากผืนป่าในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเส้นแบ่งเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากไหลผ่านพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่เงาระยะทางประมาณ 40กิโลเมตร  ลำน้ำมีความใสเสมือนกระจกเงาจึงได้ชื่อว่า“แม่น้ำเงา”

3. ล่องแพ   ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก  เนื่องจากให้ความตื่นเต้นและเร้าใจ พร้อมยังได้ชมความงามของธรรมชาติสองริมฝั่งแม่น้ำเงา  ตลอดจนชมวิถีชีวิตชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง (ปกากญอ)

4. น้ำตกตาดลม   เป็นน้ำตกที่มีลักษณะเป็นห้องสามารถยืนอาบน้ำได้ มีความสูงประมาณ 18เมตรและมีลมพัดออกจากบริเวณน้ำตกตลอดเวลาสามารถเข้าท่องเที่ยวได้ในโดยใช้เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ด่านตรวจ–น้ำตกตาดลม ระยะทาง 1.8กิโลเมตร

5. น้ำตกตะผิโกร  เกิดจากลำห้วยมะกอก อยู่ในพื้นที่บ้านแม่สวดใหม่  หมู่ที่ 8  ต.แม่สวด  อ.สบเมย  คำว่าตะผิโกร เป็นภาษากระเหรี่ยงซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าห้วยมะกอก  มีทั้งหมด 4ชั้นห่างจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 105 (แม่สะเรียง-แม่สอด)  กม.ที่ 193-194  ชั้นที่1  ระยะทาง  250เมตร  สูง  8  เมตร  ชั้นที่ 2   ระยะทาง  300  เมตร  สูง  20  เมตร  ชั้นที่ 3  ระยะทาง  640  เมตรสูง  10  เมตร  ชั้นที่  4 ระยะทาง  700    เมตร   สูง   25   เมตร

6. จุดชมวิวดอยปุย (คุยหลวง)   ที่อยู่บนสันเขาดอยปุยหลวง ปัจจุบันยังไม่มีเส้นทางคมนาคมเข้าไปถึง นอกจากการเดินเท้าใช้เวลาไป-กลับ รวม2 คืน 3 วัน   จุดชมวิวทิวทัศน์แห่งนี้มีความสูงระดับ 1,500 เมตร   จากระดับน้ำทะเลปานกลาง สันดอยจะทอดยาวตลอดแนวไปจนถึงเขตอำเภออมก๋อย ในฤดูหนาวจะมองเห็นคลื่นทะเลหมอกอย่างสวยงาม สภาพภูมิอากาศจะหนาวเย็นในฤดูและคลื่นลมพัดเย็นสบายในฤดูร้อน เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบเดินป่าแบบผจญภัยและ กางเต็นท์พักแรม

   

7. น้ำตกโอโละโกร  เกิดจากลำห้วยโอโละโกร อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพื้นที่ เป็นน้ำตกที่สูงใหญ่สวยงามมาก มีความสูงไม่น้อยกว่า 150 เมตรมีน้ำตกตลอดปีแสดงให้เห็นสภาพป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์ แต่ยังไม่มีเส้นทางคมนาคมที่จะเข้าไปถึงน้ำตกแห่งนี้ นอกจากเดินเท้าใช้เวลาในการเดินทางไป-กลับ รวม  2  คืน 3 วัน สามารถท่องเที่ยวต่อจากดอยปุยหลวงได้ใช้เวลา 3 คืน 4 วัน

8. น้ำตกแม่หลุย เป็นน้ำตกชั้นเดียวสูงประมาณ 40เมตรมีน้ำตลอดปี อยู่ตอนบนของลำห้วยแม่หลุย  ห่างจากบ้านแม่หลุยบนประมาณ 4กิโลเมตรการเดินทางไป-กลับจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เงา  ใช้เวลา 1 วัน

9. ออบแม่หลุย  เป็นโตรกเขาหน้าผาสูงชันอยู่กลางลำห้วยแม่หลุยระหว่างบ้านแม่หลุย (หลวง) กับแม่หลุยบน  แบ่งเป็น  2  ช่วง  ความยาวของออบ  ประมาณ  150  เมตร  และ  300  เมตร  ข้างหน้าผาบางจุดจะพบหินย้อยสีแดงและสีส้ม  ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “เลือดผา”  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับน้ำตกแม่หลุย   การเดินทางไป –กลับ  จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เงา  ใช้เวลา 1วัน

10. น้ำตกบูรณะประภา  เกิดจากลำห้วยทีเปอโกร บ้านแม่เหว่ยโพคี อยู่ใกล้เส้นทางสายอำเภอแม่สอด-แม่สะเรียง  เส้นทางเดินเท้าจากถนนเข้าไปประมาณ  500  เมตร

11. เส้นทางศึกษาธรรมชาติ   เป็นเส้นทางเดินระยะสั้น   จุดเริ่มต้นข้างด่านตรวจซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เงา  ผ่านป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง  สภาพพื้นที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง  เดินลัดเลาะตามไหล่เขาไปสิ้นสุดยังน้ำตกตาดลม  ระยะทาง  1.8  กิโลเมตรใช้เวลาเดินเท้า 1.30  ชั่วโมง

12. แม่น้ำสองสี  อยู่ด้านหลังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่เงา ที่ มง.2 (สบเงา)  หรือหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มส.22  แม่เงาเดิม  ตั้งอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่  190  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (แม่สอด –แม่สะเรียง) และเป็นปากทางเข้าสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่เงา  แม่น้ำสองสีเป็นจุดบรรจบกันระหว่างแม่น้ำเงาและแม่น้ำยวม  ซึ่งโดยปกติน้ำในลำน้ำแม่เงาจะใส  และน้ำในลำน้ำแม่ยวมจะขุ่นเกือบตลอดปี   เมื่อแม่น้ำทั้งสองสายไหลมาบรรจบกันจะมองเห็นความแตกต่างของลำน้ำทั้งสองสายได้อย่างชัดเจน  และยังคงแบ่งสีของลำน้ำไปอีกระยะทางหนึ่งก่อนที่จะผสมกลมกลืนเป็นสีเดียวกัน  นอกจากนั้นยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกในช่วงเวลาเย็น  ระหว่างเวลา 17.30น. –18.00น.  และเป็นจุดกางเต็นท์พักแรมได้อีกแห่งหนึ่ง

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ :16 ต.ค. 57 เวลา 15:06:08 น.    
จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ : 3499    
Copyright 2011
www.fca16mr.com